מאתים שנה להסתלקות אדמו"ר הזקן בכ"ד טבת

יום רביעי כ׳ טבת ה׳תשע״ג
מאתים שנה מאז הסתלקותו של אדמו"ר הזקן בכ"ד טבת יש התקדמות גדולה בעולם. הרבי מסביר, ש"התרבות והקידמה" של העולם המערבי, שבגלל זה נעשה העולם נאור יותר ומתקדם יותר ומתנגד לברבריות ולרצח ולהפרעה לחופש הדת וכו', אינו בגלל הדמוקרטיה – והראי' שדווקא במקום ה"נאור והמתקדם" ביותר בעולם המערבי, גרמני', בוצעו הפשעים הנתעבים ביותר בזמן השואה! אלא כל זה אינו אלא תוצאה מפעולותיהם של רבותינו נשיאינו, ובמיוחד הרבי שליט"א מלך המשיח שמתקן את העולם כולו לגאולה.
מאת הרב לויצ"ח גינזבורג
בבית

 

עומדים אנו היום בדיוק מאתיים שנה מהסתלקות רבינו הזקן בכ"ד טבת בכפר פייענא. שהסתלקות זו הייתה בעצם מסירות נפש כדי לא להיות אף רגע תחת ידו של הצורר נפוליאון. כפי שאומר הרבי שליט"א (בדבר מלכות וישב תשנ"ב) שבדרך הטבע הייתה ההסתלקות תוצאה מהקור והנדודים בבריחה ממנו. ולכן מן הראוי להיזכר, לפחות בקיצור, במאורעות הימים ההם. ובעיקר, כמובן, עם הדגשת הרבי שליט"א מלך המשיח כיצד בימינו אלו השתנה המצב מאז מן הקצה אל הקצה. ומי פעל שינוי זה – מביא הרבי עצמו בשיחה המוגהת את העובדה שהוא עצמו, יחד עם הרבנית הצדקנית חי' מושקא נ"ע, היו כשמונה שנים בצרפת, ועבדו שם את עבודתם בקודש דווקא מתוך יראת שמים והידור. ואת דברי הרבנית נ"ע לאחת מהשלוחות במדינת צרפת: אנחנו חרשנו וזרענו, ואתם עכשיו צריכים לקצור!

 

כשהחלה מלחמת נפוליאון עם הממלכה הרוסית, גילה רבינו הזקן את דעת קדשו, שאם ינצח נפוליאון, הגם שיוקל ליהודים מבחינה גשמית, אך מבחינה רוחנית תתרבה המינות וההפקרות. וכפי שכתב אז רבינו: "חי ה' וחי נפשי. כך הראוני במוסף ביום א' דראש השנה: באם ינצח ב"פ [בונפרטה, שם משפחתו של נפוליון] – יורם קרן ישראל ויורבה העושר בישראל, אבל יתפרדו ויתפרדו לבן של ישראל מאביהם שבשמים, ובאם שינצח א' [אלכסנדר – מלך רוסיה] יושפל קרן ישראל ויורבה העוני בישראל, אבל יתקשרו ויתחברו ויתעקדו לבן של ישראל לאביהן שבשמים". ומוסיף כ"ק אדמו"ר האמצעי (במכתבו המפורסם לר' משה מייזליש) ומעיד בשם אביו רבינו הזקן ש"זאת צרה גדולה ליהודים, כי לא יישאר אחד ביהדותו ולא ברכושו. כי תכלית שנאה שנאתיו, כי הוא הוא השטן המנגד בכל ההתנגדות של הרע אל הטוב. כי הוא תוקף הקליפה והדין הקשה, היפוך החסד והטוב, רק מות ורע. וכל חיותו לפעול רק רע וכמו העלוקה כו'. אך מובטחני שלא יתקיים, וכמו שכתוב תמותת רשע רעה. כי חסד א־ל כל היום, והחסד גובר לעולם על הדין כמו שכתוב כי גבר חסדו… ולזאת כל המלכים יהיו לעזר לאדוננו הקיסר ירום הודו… שכל עיקר מהות נקודת השונא הם ב׳ דברים: הא׳, הכעס והרציחה, לאבד  נפשות לאין מספר בלי הרגשה כלל, ותוקף הנצחון עד לתכלית כליון ואיבוד עצמו. והב׳, הגאות והתנשאות לתלות על כחו וגבורתו בעוצם החכמה והנהגת ההילוך וסדר בעניני המלחמה וגם בעוצם הצלחתו. על זה נאמר אם תגביהי כנשר כו׳, ובסנחריב נאמר יען כי גבה כו'. כי כל המתנשא ותולה בכח עצמו לומר כחי ועוצם ידי ומסלק ההשגחה ואמונה ובטחון באלקים, על זה נאמר הנה הגבר אשר לא ישים אלקים מעוזו ויבטח בו, ישפילנו ה׳ בתכלית ההשפלה והנפילה להראות לו כי ה׳ הוא הנותן כח וחיל… וכאשר נראה בעליל עכשיו לכל בר דעת שזהו שרש ויסוד מפלתו גם עכשיו, באמרו כי לא יכול לבא בהכנעה לעולם, כן יאבדו כל אויביך ה'… נראה בעליל שלא הייתה מפלתו רק בעבור גאונו וגובה לבבו, ויאמר לא־ל סור, כידוע מהליצנות שהתלוצצו באמונת ה׳, יאבד ויעקר מהות שרשו, בל ישאר להם שריד בעולם".

 

אומר על כך הרבי שליט"א (בדבר מלכות וישב הנ"ל): "הטעם לכך הי', כי צרפת (ונפוליון בראשה) ייצגה אז תנועה של חופש ר"ל מכל עניני דת ואמונה בהקב"ה. וקליפה זו של מלכות צרפת (נפוליון) – שהיוותה את "תוקף הקליפה והדין הקשה" מחמת ה"גאות והתנשאות לתלות ולסמוך על כחו וגבורתו כו', לומר כחי ועוצם ידי ומסלק ההשגחה ואמונה ובטחון באלקים כו' " (בדוגמת קליפת סנחריב), כפי שמבאר אדמו"ר האמצעי – לא הייתה רק ענין לפני שעה כו', אלא ענין הנוגע לכל הזמנים והדורות לאחרי זה.  

 

"כידוע בדברי הימים, שהמהפכה הצרפתית בשנת תקמ"ט (אשר כתוצאה ממנה נעשה נפוליון, כעבור מספר שנים, למנהיגה של צרפת) הייתה גם מהפכה אידיאולוגית, ענין כללי שהביא עמו שינוי עיקרי בעולם כולו. והיא הייתה מהמאורעות העיקריים שעליהם הושתתו יסודות ההנהגה של "העולם המודרני" וה"תרבות", עד היום הזה: עד המהפכה, ממשלת צרפת (ורוב המדינות) הייתה לגמרי בידי המלך והמלכה, והם הנהיגוה כפי שעלה בדעתם. המהפכה התבססה על כך, שבני האדם חופשיים להתנהג כרצונם, ולכן הדיחו את המלך והמלכה כדי לשחרר את המדינה משליטתם וממשלתם, ושהנהלת המדינה תעבור לידי הציבור המייצג את כל אנשי המדינה.

 

 "אף על פי שיש בכך את המעלה, שמתוסף חופש בגשמיות ובצדק ויושר כו', והדבר הי' מביא חירות ועשירות לבני ישראל – אבל מכיוון שהדבר לא הושתת על יסוד האמונה והבטחון בה' – הביא הדבר עמו (ובמיוחד ע"י נפוליון) גישה של חופש ברוחניות, חופש מעניני דת, ופריקת עול והפקרות וכו', דבר שהשפיע על עוד כמה וכמה מדינות בזמן ההוא ובזמנים שלאחרי זה. ומטעם זה התנגד אדמו"ר הזקן בכל התוקף למלכות צרפת, והתפלל שיפסידו במלחמה. ועד כדי כך, שבגלל זאת שסירב להיות תחת שליטתם, ברח אדמו"ר הזקן עם כל בני ביתו (וכל רכושו ונכסיו) מליאדי (ועד שבדרך הטבע, כתוצאה מכך, אירעה אחר כך הסתלקותו של אדמו"ר הזקן בכפר פיענא בכ"ד טבת).

 

"והוא הבטיח (לאדמו"ר האמצעי), עד כדי שבועה, שרוסי' תנצח במלחמה, וכך הי'. וע"י כך ניצלו אז בנ"י מההשפעה הבלתי רצוי', שהייתה אם צרפת הייתה כובשת אז את רוסי', ובני ישראל יכלו אח"כ להמשיך את עבודתם בקירוב לבם אל אביהם שבשמים. ובמיוחד – ע"י גילוי תורת החסידות במדינה ההיא באמצעות רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו של אדמו"ר הזקן.

 

"בזה רואים את החידוש שניתוסף במיוחד בדורנו זה, ביחס למדינת צרפת, בכוחו ובשליחותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו: מבלי הבט על כך שמדינה זו היתה בזמנים ההם "תוקף הקליפה כו' ", והתנגדה להנהגה שע"פ יראת שמים ובפרט בדרך החסידות וכו', שבגין כך התנגד אדמו"ר הזקן בתוקף לנצחונה (כנ"ל ס"ה), וגם בדורות לאחרי זה – ראו בפועל, שהמצב בצרפת לא הי' מסוגל כל כך ליראת שמים כו', וגם אצל רבותינו נשיאינו (ממלאי מקומו של רבינו הזקן) לא הי' (כ"כ) בקביעות הגילוי דהפצת תורת החסידות בצרפת –

 

"כעת נשתנה מצב זה מן הקצה אל הקצה. אשר לא זו בלבד שאור הקדושה הגיע (ממקום אחר) לשם, אלא שיהודים לומדי תורה (נגלה דתורה ופנימיות התורה) ומקיימי מצוות ביראת שמים התיישבו שם למשך זמן, ובמיוחד – בשליחותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ועסקו שם בלימוד התורה וקיום המצוות בהידור, ובכתיבת חידושי תורה וכו', שגם יהודים נוספים (במקומות אחרים) יכולים ללמוד בהם, עי"ז שהם יצאו לאור לאחמ"כ בדפוס וכיו"ב. 

 

"ובמיוחד – לאחר מלחמת העולם השני', הגיעו לשם בהשגחה פרטית והתיישבו שם יהודים ממדינות שונות. עד שמדינה זו נעשתה מקום ומרכז של תורה ויהדות, של הפצת התורה והיהדות בכלל והפצת מעינות החסידות במיוחד, עי"ז שהקימו שם ריבוי מוסדות של תורה ותפילה, כולל ובמיוחד – ישיבת "תומכי תמימים ליובאוויטש", וגם "אחי תמימים" וכיוצא בזה, עם כמה וכמה סניפים. וכן מוסדות חינוך בכלל על טהרת הקודש, ונוסף לזה – מדפיסים שם ספרים בנגלה דתורה ובפנימיות התורה, וכל זה באופן דהולך ומוסיף ואור.

 

"והחידוש שבדבר מובן ע"פ הנ"ל: כשם שזה בנוגע לעבודה בכללות העולם, שמדור לדור הגיעו יהודים למקומות חדשים ורחוקים יותר, בכדי לפעול שם את הבירור, שהרי שלימות הבירור הוא כאשר שמתיישבים במקום ההוא ו"הלך בנימוסי'", מנצלים את מנהגי המקום כדי להוסיף בעבודת ה' (כנ"ל סעיף ב) – כמו כן הוא בנוגע לעבודתם של רבותינו נשיאינו בהפצת התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה, אשר במשך הדורות נתוסף בכך יותר ויותר, ועד שבדורנו זה נתוסף גם בירורה של מדינת צרפת, שמבלי הבט על כך שהיא היתה מקום תחתון ביותר, ומנהגי המקום היוו אז סתירה לעניני יראת שמים כו' (שבגלל זאת התנגד רבינו הזקן לנצחונה של צרפת), התיישבו במדינה זו יהודים בדורנו זה (בכחו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, כדלקמן), וביררו וזיככו אותה, עד שאדרבה – ניצלו את מנהגי המקום ("הלך בנימוסי'") כדי להוסיף בהפצת התורה והיהדות והפצת תורת החסידות.

 

"ויש לומר שהכח לזה נובע מכך, שזה הי' הסדר אצל נשיא הדור עצמו, כ"ק מו"ח אדמו"ר … ויש לומר, שהואיל ואצל נשיא דורנו עצמו היתה התלבשות באופני עבודה שונים, מרוסי' (מקום אבותיו), שבה עבדו את עבודתם כל רבותינו נשיאינו, עד לארצות הברית, חצי כדור התחתון – העניק הדבר את הכח לפעול את הבירור של כל המקומות שבעולם, גם של התחתון ביותר, כמדינת צרפת וכיוצא בזה.

 

"וזהו החידוש של דורנו זה לגבי דורו של אדמו"ר הזקן (והדורות שלפני זה בכלל) – כפי שרואים זאת בגלוי ביחס כלפי מדינת צרפת: לאחרי הבירור והזיכוך שנעשו ע"י העבודה של הפצת התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה במשך כמה וכמה דורות מאדמו"ר הזקן, עבודה שפעלה בירור וזיכוך גם בכל העולם (בדרך מלמעלה למטה), ועוד ועיקר: ככל שמתקרבים לגאולה שאז תהי' שלימות הבירור של כל העולם – נתקבל בדורנו זה, מאת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו כח נוסף, נעלה יותר, לפעול גם את הבירור של מדינת צרפת.

 

"ובכללות יותר – התחילה העבודה בזה עוד מאדמו"ר מהר"ש, כידוע שנסע כמה פעמים לצרפת ועשה שם בעלי תשובה (נוסף לזה שחשב ופעל שם ענינים בתורת החסידות), ואחר כך עוד יותר – ע"י אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע, שהי' שם פעמים רבות, ועד ששם (במענטאן) הי' ה"בנין" של המשך תער"ב הידוע, וגם כתב שם חלק מההמשך.

 

"ועיקר ושלימות הבירור – באופן של קביעות והתיישבות ובאופן פנימי, עד לאופן של הפצה – נעשה בדורנו, על ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, אשר – נוסף לזה שהי' בצרפת כמה פעמים, ואמר שם מאמרי חסידות ושיחות – שלח לשם שלוחים מבני ביתו [ובהערה 38: "בשלהי חורף תרצ"ג התיישבו כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע בצרפת, שם דרו כשמונה שנים עד שנת תש"א."] אשר חיו שם כמה שנים, ועבדו עבודתם בלימוד נגלה דתורה ופנימיות התורה, וכן שלח לשם כתבי חסידות ואגרות קודש שלו, ושם גם הוכנו כמה ענינים לדפוס … ובכללות – פעלו שם בירור וזיכוך בדרך התלבשות ע"י "הלך בנימוסי'", ודוקא מתוך יראת שמים והידור, בכדי לפעול את הבירור באופן פנימי, מיני' ובי', דבר אשר פרץ את הדרך ונותן את הכח לשבור ולהפוך את תוקף הקליפה.

 

"והגילוי בזה בשלימות נפעל לאחרי שכ"ק מו"ח אדמו"ר הגיע לארצות הברית, לחצי כדור התחתון, ויסד שם (בצרפת) ישיבת תומכי תמימים ועוד מוסדות, ומינה ושלח שלוחים על מנת להתיישב שם ולבנות מוסדות, ולהפיץ תורה ויהדות בכלל ותורת החסידות במיוחד – וכפי שרואים במוחש, ובפרט בשנים האחרונות, את ההצלחה הגדולה והמרובה בכל הפעולות של הפצת התורה והיהדות והמעינות חוצה במדינת צרפת, ועוד מדינות, באופן דהולך ומוסיף ואור.

"עד לאופן, שנוסף לזה שנשיא דורנו נותן כח להמשיך קדושה גם בתחתון (אבל זה יכול להיות דוקא באופן שהקדושה נמשכת ממקום שהקדושה נמשכת ממקום שני, מקומו של נשיא דורנו) – נותן הוא כח, שבמקום זה גופא נעשה מקום ומקור של תורה, ע"י ייסוד ישיבת תומכי תמימים שם, כמו בליובאוויטש לכתחילה, כאילו שזה דבר עצמאי, ואינו זקוק להשפעה מהמקור, כיון שהוא נעשה בדיוק כמו הענין עצמו. ונוסף לזה – מדפיסים שם (והדפיסו גם בעבר) דברי תורה, בתורת הנגלה ותורת החסידות, כולל – חידושי תורה, שגם זה מדגיש איך שצרפת וכו' נעשים מקור לעניני תורה לכל העולם כולו, שאחרים מקבלים מעניני התורה שמדפיסים שם, ויכולים ללמוד בהם ואותיות מחכימות וכו'.

 

"וכאמור לעיל, הפעולות שם עכשיו, הן הגילוי בפועל של הכוחות אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו השקיע שם בשנים שלפני זה [ובהערה 43: "להעיר מדברי הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע לאחת מהשלוחות דמדינת צרפת: "מיר האבן גערקערט און געזייט, און איר דררפט שניידן" ["אנו חרשנו וזרענו ואתם צריכים לקצור"]."]. אשר בהיותו נשיא הדור – והנשיא הוא הכל – נותן הוא את כח העצם לכל אנשי הדור כדי לפעול את הבירור בכל העולם כולו, גם במקום הכי תחתון. עד לאופן שבמקום הזה מתגלה העצם עצמו, כנ"ל.

 

 "ויש לומר שדבר זה … מרומז גם בתיבת "צרפת": … "צרפת" היא גם בגימטריא שבע מאות ושבעים (770) … ויתירה מזה: "770" – הוא מספר הבית של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, אשר בו חי ועבד עבודתו בעשר השנים האחרונות בחיים חיותו בעלמא דין, בארצות הברית (חצי כדור התחתון). וי"ל, שזה מרמז על הענין השני (הנעלה) שבבירור וצירוף [נוסף על בירור של התחתון ביותר, אבל באופן שנשאר תחתון בערך לעליון], שהוא נעשה כמו העצם ("770") עצמו, הבית של נשיא דורנו, מקורה של הפצת המעיינות חוצה בזמן הזה בכל קצוי תבל…

 

"בכדי להקל עוד יותר על היהודי – ראו דבר פלא אשר מבטא בגלוי לעיני בשר את הבירור וההפיכה הנ"ל שפעלו במדינת צרפת. [וזהו גם מענה לאלה המתאוננים, מדוע לא רואים כיום מעשה ניסים (כמו בדורות הראשונים). הנה – בנאמר להלן – דוגמא אחת לנס, המראה כי טענה זו מופרכת היא]: ידוע ומפורסם שלכל מדינה יש את ניגונה המיוחד, "ניגון המדינה" [ע"ד הדגל המיוחד של כל מדינה], שאותו שרים או מנגנים באסיפה או מאורע רשמי, או כאשר תושבי המדינה נאספים יחדיו במאורעות רשמיים מסויימים, ועד"ז כאשר באי-כח ונציגים של המדינה נוסעים למדינות אחרות, וכיו"ב.

 

"מובן, שניגון המדינה מייצג דוגמא של המדינה. ועאכו"כ כשמדובר אודות ניגונה של מדינת צרפת – כידוע, שהניגון נתחבר בעת המהפכה. ובפרט ע"פ פנימיות הענינים – הרי ידוע שלכל מדינה (גדולה) יש שר למעלה, ויש לומר, שזה גם קשור עם ניגון המדינה, אשר נבחר ע"י המדינה.

 

"לפני כמה שנים התחילו חסידים לשיר את ניגונה של מדינת צרפת – ניגון המהפכה – עם המילים "האדרת והאמונה לחי עולמים .. התהלה והתפארת לחי עולמים". 

 

 

"משך זמן קצר לאחר זה – התרחש דבר פלאי ביותר: מדינת צרפת חוללה שינוי בניגון המדינה הנ"ל.

 

 "ובסיבת הדבר – מסבירים זקני החסידים, שלאחרי שהניגון נתהפך לקדושה (כנ"ל), הרגיש זאת השר והמזל למעלה של מדינת צרפת, וזה גרם למטה את השינוי בניגון, מצד הרגש, שהניגון נעשה שייך לתחום הקדושה, ניגון חסידי אשר שרים בעת התוועדויות חסידותיות, כולל גם – בהתוועדויות במדינת צרפת עצמה!

 

"ובזה רואים בגלוי את השינוי הקיצוני שנעשה בדורנו זה לגבי דורו של אדמו"ר הזקן: לקחו את הניגון הזה והפכו אותו לקדושה – "האדרת והאמונה לחי עולמים", ושרים אותו (באותן תנועות) בהתוועדויות חסידותיות, שבהן מדברים דברי התעוררות בעניני תורה ומצוות ותורת החסידות. ועד כדי כך, שישנם כאלה שאינם יודעים כלל שניגון זה נלקח מ"אי-שם", אלא חושבים שזהו ניגון חסידי מעיקרא [שמזמן לזמן מתחדשים ניגונים חסידותיים חדשים ע"י אלה המסוגלים לחבר ניגון טוב, וכאשר זה מתקבל ע"י הציבור ושרים אותו בציבור, נעשה הוא חלק מהניגונים החסידותיים]!

"מדוע מזכירים זאת עכשיו? ובפרט שחסיד יכול לטעון, שחינכו אותו שכל ענינו הוא – לימוד התורה. אין לו זמן כלל לענינים אחרים, כולל גם מופתים, עד שהם כלל אינם תופסים אצלו מקום כל כך –

 

"הנה ראשית – צריכה להיות ההכרה וההודאה לה' על הניסים שהוא עושה … ועוד והוא העיקר: ההכרה וההודאה ונתינת השבח לה' על הניסים שהוא עושה, הרי בנוסף על ענין של הכרת טובה – הרי זה גם נוגע לביאת משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה, כפי שהגמרא אומרת: "ביקש הקב"ה לעשות חזקי' משיח .. אמרה מדת הדין לפני הקב"ה .. חזקי' שעשית לו כל הנסים הללו (שניצל מסנחריב ונתרפא מחליו) ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח".

 

"על פי זה מובן בעניננו, שפרסומי ניסא של הניסים שעושה הקב"ה בזמננו – הרי זה נוגע להבאת הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש!

 

"ומזה מתקבלת הוראה עיקרית: מאחר שכבר עומדים לאחרי כל הענינים, והגאולה עדיין לא באה – דבר נכון ביותר הוא לעסוק בענין של "פרסומי ניסא", לפרסם אצל עצמו ואצל הזולת, ובכל מקום ומקום – את הניסים שהקב"ה עושה עמנו, מתוך ידיעה שבזה קשורה הגאולה האמיתית והשלימה!"

 

ובהמשך לזה מדבר הרבי (בסיום דבר מלכות ויגש תשנ"ב) על השינוי מזמן רבינו הזקן שרוסי' (וההנהגה באופן של רוסי') הייתה העיקר וצרפת טפל, ואילו היום נהפוך הוא שההנהגה באופן של צרפת הולכת ומתחזקת, ורוסי' וההנהגה באופן שלה הולכת ונופלת. והרבי אומר שזה גם בגלל שאין הם מחזירים את הספרים הכלואים שם!

 

ובלשונו הקדוש: "אך ישנם עדיין ספרים וכתבי יד של כ"ק מו"ח אדמו"ר ושל אביו אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע הנמצאים בשבי' במדינה ההיא ועדיין לא הוחזרו למקומם, אע"פ שגם בנוגע אליהם כבר היתה פקודת המלכות, גם של אוה"ע, שישחררו אותם. ומקשרים זאת גם לכך שבימים האחרונים התבטלה עיר הבירה של המדינה ההיא, ועד שהעבירו אותה לעיר אחרת, ע"פ כתיבת וחתימת החוקים ומשפטים של המדינה ההיא (שבכיוצא בזה דינא דמלכותא דינא). [ובהערה 85: ההיפך בתכלית מהמצב בזמן אדמו"ר הזקן, שנתקיים רצונו בנצחון מדינת רוסי' נגד צרפת (מפני המעלה שעי"ז ביראת שמים כו' של בני ישראל), ובדורנו זה החידוש – שגם מדינת צרפת נעשתה מקום תורה ויראת שמים והפצת היהדות והמעינות חוצה … ועתה – נעשית המהפכה והנפילה של מדינת רוסי', בשינוי עיר הבירה וכו']".

 

[אגב, ניסיתי לברר אצל כמה וכמה מה קרה בדיוק "בשינוי עיר הבירה" של רוסי', שהרי לכאורה עיר הבירה הייתה ועדיין היא מוסקבה. ואמרו לי שאולי המדובר הוא לפני שברית המועצות התפרקה, ואז שינו את עיר הבירה של ברית המועצות בנוגע לכמה עניינים לעיר מינסק. ואחר כך, כאשר כל ברית המועצות התפרקה, לא הי' לכך משמעות. ואם מישהו יודע משהו בעניין זה, אודה לו אם יספר גם לי ולקוראים על כך].

 

בהמשך לשיחה מופלאה זו, אודות השינוי המופלא שקרה וקורה בצרפת, שמורה על השינוי והבירור המוחלט של העולם כולו, שהוא תוצאה מעבודתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, מדבר הרבי  (דבר מלכות אחרי וקדושים תנש"א, ויגש תשנ"ב ועוד) אודות שינוי נוסף מופלא שקורה בגלוי לעינינו הגשמיות, עיני בשר, בדורנו זה, בלי שאנו שמים לב בכלל מיהו זה ואיזה הוא האחראי לו: בכל הדורות הקודמים עשו הגויים, מי יותר ומי פחות, צרות ליהודים, והפריעו להם לקיים תורה ומצוות בהרחבה. ואילו בדורנו זה רואים את החידוש והשינוי הנפלא, שבשום מקום בעולם (כולל גם באיראן ובמדינות מוסלמיות קיצוניות נוספות) לא מפריעים ליהודים ללמוד תורה ולקיים מצוות בהידור, ואף לעשות זאת בפרסום ברחוב העיר. ואפילו לעסוק בגלוי ובפרסום בהשפעה על גויים שיקיימו את שבע מצוות בני נח – דבר שבדורות הקודמים הי' מופרך לחלוטין והי' סכנת נפשות עצומה. ולמרות שישנם עדיין כל מיני נקודות אנטישמיות, הרי הם זוכים לגינוי מוחלט בעולם כולו, לפחות בעולם המערבי, המתייחסים לעשיו, כדברי הרבי (דבר מלכות ויצא ווישלח) שהיום עשיו כבר נתברר לגמרי (והאנטישמיות ושנאת ישראל היא בעיקר אצל אלו המתייחסים לישמעאל. וגם אצלם אין כמעט הפרעה לקיום מצוות, אלא רק שנאה ליהודים ובעיקר במסווה של שנאה ל"ציונים". ולכן כאמור גם באיראן אפשר ללמוד תורה ולקיים מצוות בגלוי).

 

מדוע קורה שינוי זה דווקא בדורנו, אומר הרבי – שוב: אין אלו תיאוריות של איזה חסיד נלהב, אלא מילים מפורשות של הרבי: לא כפי שיש החושבים בטעות שזהו בגלל הדמוקרטיה, "התרבות והקידמה" של העולם המערבי, שבגלל זה נעשה העולם נאור יותר ומתקדם יותר ומתנגד לברבריות ולרצח ולהפרעה לחופש הדת וכו' – והראי' שדווקא במקום ה"נאור והמתקדם" ביותר בעולם המערבי, גרמני', בוצעו הפשעים הנתעבים ביותר בזמן השואה! אלא כל זה אינו אלא תוצאה מפעולותיו של נשיא הדור, הרבי שליט"א מלך המשיח, שמתקן את העולם כולו לגאולה. ולכן מאז שהרבי שליט"א קיבל את הנשיאות, החל מצב שיותר ויותר כל האומות עוזרים ומסייעים לישראל, ובוודאי שאינם מפריעים לקיום תורה ומצוות בראש חוצות, ואף עוזרים בכך. והאומות אף עוזרים זה לזה באופן שלא הי' מעולם: יהודים תמיד דאגו ליהודים אחרים שנמצאים בקצה אחר של העולם. אולם שגוי ידאג לגוי בקצה השני של העולם שאין לו שום קשר עמו ואין לו שום תועלת מעזרה לו – לא הי' דבר כזה מעולם. ואילו היום, כשקורה אסון באיזה שהוא מקום נידח באפריקה או באסי', שולחים לשם מאמריקה ומאירופה אוכל ותרופות ובגדים. גויים עוזרים במיליארדי דולרים לגויים אחרים שאין להם שום קשר עמם ושום תועלת גלוי' מזה! יותר ויותר שיתוף פעולה ועזרה הדדית וניצול האינטרנט והלויינים וכו' לאחדות האנושות כולה.

 

ואם עד לפני כמה שנים הי' עדיין בחלק חשוב מן העולם, רוסי' וסביבותי', הגבלות בנושא זה – לא הניחו ליהודים לתת חינוך יהודי לבניהם, לשמור שבת, כשרות, לבנות מקוואות וכדומה, וכמובן לא נתנו להם לצאת משם – הרי היום, גם באותן מדינות ובכל מקום בעולם, כאמור, איש אינו מפריע ליהודים בתורה ומצוות. מה קרה פתאום, מדוע זה קורה דווקא בשנים האלו – משום שהמלך המשיח הכריז שכבר הגיע זמן הגאולה, ומאז מתחוללים בעולם כולו ואף במדינות ערב שינויים מפליגים ומהפכות ענק לטובה, משטרים עריצים נופלים בזה אחר זה לטובת ישראל, על ידי תושבי המדינות עצמם וללא נקיפת אצבע מצדנו, בבחינת "למכה מצרים בבכוריהם" (ראה במיוחד במאמרו של הרב אבישי איפרגן בגיליון 861 של "בית משיח" ועוד). והעובדה שהשינויים האלו מתחוללים כאילו מאליהם, ללא שמישהו שם לב מי באמת אחראי להם – היא מוכיחה עוד יותר על עוצמתם של השינויים והמהפכות הללו, שהם קורים באופן שהתחתון עצמו משתנה, תוך הרגשה שזה לא דבר שבא אליו מבחוץ, אלא שהוא עצמו רוצה בכך ועושה זאת. כל כך גדולה עוצמת הפעולה של המלך המשיח (דבר מלכות משפטים תשנ"ב).

 

הרבי שליט"א מתקן את העולם כולו לקראת הגאולה, ולנו יש את השליחות הנפלאה, החובה והזכות, להביא את העולם כולו להכרה מי באמת עומד מאחורי כל השינויים הללו – כדי שהעולם כולו יקבל את מלכותו בשמחה ויכריז "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"!

פרסום תגובה חדשה

test email