פסק דין עליו חתומים מאות רבנים שהרבי הוא מלך המשיח

יום ראשון כ׳ אלול ה׳תשע״א
הרבי מליובאוויטש שראוי להיות משיח מעיד על עצמו שהוא נביא ושהוא מלך המשיח. מאות רבנים שבחנו את הדבר על פי תורה בכלל ועל פי תורת החסידות ותורת הרבי בפרט מעידים בפסק דין תורני שהרבי הוא מלך המשיח.
את הבניין

 

כבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש בשיחת קודש פרשת שופטים ה’תנש”א קובע קביעה הלכה למעשה שיש לדורנו זה נביא וחייבים לשמוע בקולו וכפי שנפסק ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז.

 

וזה לשונו הקדוש: "צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך" וה"יועציך" ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל עד הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה זה (משיח) בא". עכלה"ק בשיחה הנ"ל.

 

בשיחת קודש פר' וירא ה'תשנ"ב אומר כ"ק אדמו"ר: בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, ישנה (לא רק המציאות דמשיח, אלא) גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש. עכלה"ק.

 

בשיחת קודש פר' משפטים ה'תשנ"ב אומר כ"ק אדמו"ר: " וכן הפסק דין של הרבנים ומורי הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו', בחזקת שהוא משיח", ועוד הוסיף על פס"ד הנ"ל את המילים: ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי",

 

ובשיחה זו רמז הרבי בצורה ברורה על היותו מלך המשיח.

 

הרינו קובעים בזה פסק הלכה על-פי דין תורתנו הקדושה – מבוסס על ההלכה שברמב"ם פרק ז' הלכות יסודי התורה הלכה א', פרק ט' הלכה ב' ופרק י' הלכה א' – שכבוד קדושת אדמו"ר מלך המשיח יש לו דין נביא ומפורש בשיחותיו הקדושות שמרמז על עצמו שהוא נביא [ומובן משיחותיו הקדושות שהוא הוא המלך המשיח, וכן עודד שירת "יחי אדמו"ר מלך המשיח לעולם ועד"], וכבר אמר לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם דברים העתידים להיות ובאו דבריו ונתקיימו במילואם ב'מלחמת ששת הימים' וב'מלחמת המפרץ' ועוד ועוד.

 

ועל כן מחוייבים אנו לשמוע לכל אשר יאמר לנו מגדר חיוב לשמוע לדברי הנביא, ובכלל זה – שהוא המלך המשיח ויתגלה אלינו מיד ממש.

 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

פרסום תגובה חדשה

test email