הרבי מדבר על חשיבות יום הולדת בו מזלו של האדם גובר, והוא מבורך! ביום זה יש לבעל יום ההולדת יכולת לברך ולקבל החלטות טובות ומשמים יתנו לו כוחות עמוד בהחלטותיו.

יום הולדת הוא יום של שמחה על פי תורה, לפי שמזלו של האדם גובר ביום זה. מה משמעות הדברים? ומה על בעל יום ההולדת לעשות?

בקשר ליום הולדת הרבנית חי' מושקא נ"ע, שבו, בשנת תשמ"ח, יצא הרבי מלך המשיח שליט"א ב"מבצע יום הולדת" "להרוצים בכך – לזכותה ולעילוי נשמתה" (התוועדויות תשמ"ח ח"ג ע' 160)

הגילוי והפרסום של מעלת יום הולדת התחיל אצל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, ובמיוחד אצל הרבי שליט"א מלך המשיח בדור השביעי. עד שעשה "שטורעם" גדול בזה, באופן של "מבצע יום הולדת" אחרי כ"ב שבט תשמ"ח.