בית-המקדש-השלישי

בקונטרס "בית רבינו שבבבל" מסביר הרבי מלך המשיח, שבית המקדש השלישי יתגלה בראשונה בבית חיינו 770, ומשם ישוב עם ענני שמיא לירושלים.

לעתיד לבוא יתאחדו שתי המעלות של שני בתי המקדש: קדושה אלוקית גלויה אין סופית, ועולם כלי שיוכל לקלוט קדושה זו, לכן יהיה נצחי.

עבודת ה' בשמחה היא יסוד ועיקר ביהדות, ומודגש בחסידות. ואף ש"משנכנס אב ממעטים בשמחה" לא מבטלים אותה. ולמעלה מזה, ממעטים את העצבות על ידי שמחה.

ב"שבת חזון" מזל הנשמה למעלה רואה את בית המקדש שלעתיד, ועל ידי זה הנשמה המלובשת בגוף האדם מתעוררת לשוב בתשובה. ואם הד קולה של ה"בת קול" המכריזה יום יום "שובו בנים שובבים", עשויה להשפיע על האדם, על אחת כמה וכמה בשבת וכל שכן וקל וחומר במה שרואה ב"שבת חזון". העובדה שלעיתים רחוקות בזמן מסויים מראים לאדם את מקדש העתיד, מעידה בהכרח שהכוונה היא כדי שתהיה בזה השפעה עמוקה על האדם, כדי שהליכתו בדרך הישרה תהיה אצלו "כמו טבע", ועד שלא יהיה שום חשש שיחזור לסורו.

לדברי הנביא חגי (פ"ב): גדול היהי כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון שני פירושים. על פי פשט הכוונה לבית שני לעומת בית ראשון. פירוש שני, בית המקדש השלישי יהיה גדול משני בתי המקדש ראשון ושני.

הרבי מסביר שיש להחדיר אמונה בבורא עולם ומנהיגו, לדעת שיש עין רואה ואוזן שומעת. לזכור מה שכתוב במזוזה: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. הרבי מחלק דולרים ומברך. הרבי מדבר על בית המקדש השלישי.

על פי רבי לוי יצחק מבארדיטשוב בשבת חזון מראים לכל יהודי מלמעלה את בית המקדש השלישי.