התקשרות-לרבי

מאחר והעולם הזה נברא לראשונה כאשר האלוקות היתה בגלוי בגן עדן לפני חטא עץ הדעת, ומכיוון שבגאולה העתידה שוב תהיה אלוקות בגילוי בכל העולם, לכן, השינוי שחל בינתיים כתוצאה מהחטא (כלומר הגלות) – הסתרת האלוקות על ידי הגשמיות – הוא שינוי זמני ה”חוזר לברייתו”, לצורתו המקורית.

למה חשובה כל כך הרגשת הקשר של החסידים לרבי? מדוע חשוב להשקיע ולטפח אהבה זו בהתוועדויות וכדומה, הרי 'המעשה הוא העיקר'?…

הרב גינזבורג מסביר שהרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח מעיד שהוא חי וקיים כפשוטו ממש ב770.

טענתו העיקרית של הרבי לגבי משפט הספרים היא, שהרבי הריי"צ בחיים ולא שייך כאן שום ענין של ירושה ח"ו וח"ו! שום רב ושום עורך-דין לא יצליח בשום אופן לקבוע שמדובר כאן על ירושה ח"ו כאשר הוא בחיים! והראי' הטובה ביותר שהוא בחיים היא – העובדה שזרעו בחיים, שזה לא ייתכן כלל וכלל אילולא הי' הוא בחיים!

אנו מצדנו צריכים לפרסם בפרסום הכי גדול, להפיץ ולעשות הכל, כדי שכל יהודי ישמע ויידע שלא אלמן ישראל חס ושלום. יש רבי בישראל ויש את מי לשאול, ובמילא שלא יזיז יד או רגל ללא עצתו וברכתו של הרבי מלך המשיח שליט"א. וכפשוט, פעולה זו היא חלק מ"קבלת מלכותו" ושלימות ההתקשרות עמו.

הרב זמרוני מתוועד עם תמימים בבית חיינו 770 במוצאי שמחת תורה תשס"ט. בהתוועדות זו הוא מדגיש את ההכרח לכל יהודי להיות קשור לנשיא הדור האחרון הרבי מלך המשיח.