הרבי הוא הוא מלך המשיח והוא גואלנו

יום שישי י״ט אב ה׳תשע״א
הרבי מתאים לזהותו של משיח על פי המקורות : הרבי מבית דוד, הוגה בתורה, צדיק – יסוד עולם, נביא הדור האחרון – נביא הגאולה. והוא מודיע לנו שהוא המשיח עוד בזמן הגלות. הוא חי ברומי של היום – העיר החשובה ביותר של מלכות אדום. הוא בעל מידות טובות: עניו ורחמן וכו' וכו'… בעל חכמה, בינה ודעת. גיבור – בעל עצמה אדירה גופנית ורוחנית. בעל אמונה ואיש צדק. ירא ה' ואוהב ה', בעל עצה, בעל רוח הקודש, נביא גדול.
הוא מלך המשיח

 

 

המשיח אינו חלום – המשיח הוא דבר מציאותי

הקושי להבין שהרבי הוא מלך המשיח נובע בדרך כלל מחוסר ידיעה בעניני גאולה ומשיח או מהרגש עצמי לכן עלינו ללמוד את הנושא ולחזור וללמוד אותו שוב ושוב, עד שהענין יהיה מונח אצלנו וראשית כל, ללמוד דבר מתוך דבר

 

כשם שברדת עם ישראל למצרים, רגע לפני שעברו ממצב של "בני חורין", כאשר אחיהם יוסף משנה למלך, למצב של "עבדים היינו לפרעה במצרים", מסר להם יוסף הצדיק את סימן גאולתם: ואלוקים פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם מן הארץ הזאת (ויחי נ כד). ועל פי זה ידעו לזהות את הגואל. כך אלפי שנים לאחר מכן, לאחר שנתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר והגיעו לקצוות ולאיים הרחוקים ורבתה קטטה בעולם ונשתבשו הדרכים בגייסות תכפו הצרות ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבונינו נסתרה (לשון הרמב"ם בהקדמתו לספר הי"ד החזקה). היתה יד ה' על הרמב"ם וברוח קדשו הביא לנו בספרו את הסימנים לגאולה מגלות אדום למען יהיו לעד בבני ישראל: ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות ה' – הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל – הרי זה משיח בודאי (הלכות מלכים יא ד).   

כאמור, משיח הוא בן אדם שנולד מאיש ואשה, צדיק הדור האחרון – גדול הדור האחרון – הוגה בתורה וכו' וכו' כמו שאומר הרמב"ם וכפי שהוסבר בכל הפרקים הקודמים. וכאן נאמר כמה דברי סיכום.

 

הנה אנו נמצאים בדור מיוחד – דור עקבתא דמשיחא. וכפי שהרבי פוסק וקובע שאנו דור אחרון לגלות וראשון לגאולה. ועל פי לימודנו מתוך עיון, חקירה ודרישה בדבריו של הרבי בכתב ובעל פה, ומתוך מה שלמדנו מעדויות, שהעידו עליו גדולי עולם, שהוא צדיק הדור האחרון – גדול הדור האחרון – נשיא הדור האחרון – יועץ הדור האחרון – שופט הדור האחרון – נביא הדור האחרון – משיח שבדור האחרון – פלא הדורות.

 

כדי ללמוד מיהו הרבי צריך לקרא את כל מה שכתב, ואת כל מה שאמר ב250- כרכים לערך. דברי תורה בנגלה ובנסתר, הוגה דעות מאין כמוהו, שכל דבריו קודש קודשים. וללמוד על מעשיו ופעולותיו.

 

 

יעמוד מלך מבית דוד ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה

הרבי מלך מבית דוד בהיותו נין ונכד לאדמו"ר הזקן, צאצא המהר"ל מפראג צאצא רש"י, שכולם מבית דוד. ומצד ה"צמח צדק" בן אחר בן מבעל ה"מצודתדוד", שהוא מבית דוד.

 

הרבי חזה את הגאולה העתידה עוד בהיותו ילד קטן, בטרם הלכו לחדר:

מיום הלכי ל"חדר", ועוד קודם לזה, התחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה – גאולת עם ישראל מגלותו האחרון, גאולה כזו ובאופן כזה, שעל ידה יהיו מובנים יסורי הגלות, הגזרות והשמדות. וכחלק מעתיד מזהיר זה, וכחלק מגאולה זו, יהיה "נשיא זה מלך, לא נשיא שבט – אלא שאין על גביו אלא ה' אלוקיו" (הוריות יא סוף ע"א). והכל יהיה באופן אשר בלבב שלם ובהבנה מלאה – "ואמרת ביום ההוא: אודך ה' כי אנפת בי" (ישע' יב א) (הרבי באגרות קודש חלק י"ב תי"ד, מכתב ליצחק בן צבי).

מכתב זה שכתב הרבי למר יצחק בן צבי, בבקשו סליחה על שלא הקדים תארים למכתבו, ולא כינהו "נשיא", מעיד לא רק על אחריותו, בגרותו, רצינותו וגאונותו כבר מגיל צעיר, אלא על היותו מנהיג ב"עצם". "נשיא" באמיתת שם התואר והמעלה, המתאים למלך המשיח. אמנם רבותינו נשיאינו גם הם זכו לכינוי זה, כי בהם ועל ידם מתחיל להתגלות "אורו של משיח", אך בהיותו הנשיא השביעי, נשיא דורנו, נשיא הדור האחרון, נשיא העולם, נפעל שלימות הנשיאות, שלימות המלכות, והוא יותר מכולם ושלא בערך ראוי לאמיתת שם התואר והמעלה "נשיא", ולא ינחלו אחרים את כבודו ועל כן זכינו שהחדיר בתוך כל אחד ואחת מאתנו, אנשים נשים וטף, את הכמיהה העזה לגאולה… ועוזר לנו להתכונן לגאולה ולקבל פני משיח צדקנו     

 

על העובדה שהרבי מלך, שאין על גביו אלא ה' אלוקיו, אי אפשר לחלוק בראותנו את כל צאן מרעיתו – שלוחיו המרובים המפוזרים בכל קצוי תבל, עבדי המלך המתרבים מיום ליום, המפיצים את אור ה' בעולם כולו. וכמו שהעיד עליו הרב אוירבך זצ"ל – הרבי הוא מלך כפשוטו! (שמן ששון מחבריך, עמ' 41).

 

הרבי מה”מ שיל”ו מתקן עולם במלכות ש-די, לשם כך ציווה להקים בתי חב"ד בכל רחבי תבל, וכך קמה אימפריה שלמה של צבאות ה' – שליחים המפוזרים בכל פינות העולם, אף הנידחות ביותר. צבא המוותר על חיי נוחיות ורווחה, ובזכות זה החלה תנועה עצומה של חזרה בתשובה. נמנעו אלפי מקרים של נישואי תערובת, הוקמו שיעורי תורה בכל רחבי תבל, אור השבת חדר לאלפי בתי יהודים. בתים התקשטו במזוזות כשרות, אלפי מטבחים הוכשרו, נבנו מקוואות רבים על פני כדור הארץ, ובהשפעת מבצע תפילין התחילו המונים בהנחת תפילין. דבר ה' מגיע לכל בית יהודי בניצול מכסימלי של אמצעי התקשורת כולל עיתונים וחוברות.

 

ניידות חסידי חב"ד – טנקי המצוות המוכרים לכל, הסובבים בכל העולם לזכות את הרבים במצוות רבות, מגבירים את פעולותיהם בחגים. חסידי חב"ד מציגים חנוכיות ענק במקומות מרכזיים בחנוכה. כמו כן, דואגים לישיבה בסוכה ונטילת ארבעת המינים – בסוכות. שולחים חבילות מצות לאזורים נידחים ביותר בעולם לכבוד חג הפסח, ועורכים סדרי פסח ציבוריים. עורכים תהלוכות ל"ג בעומר ברחובה של עיר, ועוד ועיקר – מקימים ישיבות, בתי ספר, גני ילדים, מחנות קיץ ועוד ועוד…

 

ומי עומד מאחורי כל זה? ומי אחראי לכל זה? הרבי מה"מ שיל"ו!

 

ולא עוד אלא שהחדיר בכל התנועות הדתיות את המודעות של קירוב לבבות והחזרה בתשובה. עד שזה הפך לנחלת הכלל.    

 

מעניין לציין, שכאשר הרבי התחיל במבצעי "ופרצת" – להחזיר יהודים בתשובה, הוא היה יחיד במערכה. ואז היתה משאלתו של הרבי, שכל החרד לדבר ה' יעסוק בקירוב יהודים רחוקים, כפי שהתבטא:

והלואי היו כל החרדים לדבר ה' יוצאים בקריות חוצה ומלמדים את בנ"י תורה, מבלי להתנות אתם מקודם שתחילה ייעשו לשומרי מצוות ואח"כ ילמדום תורה, שע"י לימוד בפיזור בזה – היו מצילים כמה נפשות יקרות מבנ"י לה' ולתורתו בהקדם גדול (הרבי באג"ק יג עמ' רג, כא סיון ה’תשט”ז).

ועינינו רואות שכמו הוראה זו של הרבי שהתפשטה והתקבלה, כל הוראותיו של הרבי הולכות ומתפשטות בכל העולם ומתקבלות לאט לאט על ידי כל בית ישראל. ואף מי שהתנגד לו בתחילה, מקבל בסופו של דבר את הדרכותיו בין באופן רצוני ובין באופן בלתי מודע. לפיכך היום כל שומרי התורה ומצוות מקרבים יהודים לתורה ומצוות, ואף יש תחרות בין כל הזרמים הדתיים, מי מקרב יותר. כולם כבר מבינים שבמשא ומתן עם הערבים יש סכנת פיקוח נפש וכו' וכו'    

 

הוגה בתורה

הרבי מה”מ שיל”ו מעולם לא היה ילד, תמיד הצניע לכת, היה שתקן ומתעמק בלימודיו. מפורסם הדבר שכבר בצעירותו היה הרבי גאון אדיר. גדולי ישראל שגלו ליקטרינוסלב בימי מלחמת העולם הראשונה, נדהמו מבקיאותו ואצילותו וקדושת הנהגתו. כשמלאו לו תשע שנים נוכח מלמדו שאינו יכול ללמדו יותר, ואביו הזמין עבורו מלמד מיוחד גדול בתורה מחוץ לעיר שיוכל ללמדו, כאשר הוא עצמו מלמדו בינה והשגות עליונות בתורה ובקדושה. והעיד עליו אביו הרב לוי יצחק זצ"ל: בעת שנעשה לבר מצוה היה כבר גאון עולם (תולדות לוי יצחק עמ' 155). 

 

בתקופות בהן שהה הרבי בבית אביו היו לילות שבת קודש מן המאושרים, לילות אלה היו למעשה הזמן הפנוי היחידי ללימוד בצוותא, בעיקר בתורת הסוד. האב המאושר רווה נחת לרוב מבנו בכורו.

 

באזני ר' שמחה גורוצקי שביקר ביקטרינוסלב בשליחות הרבי הריי"צ, מנה ר' לוי'ק את ידיעותיו בעל פה של בנו: שני התלמודים ומפרשיהם, כל מדרשי ההלכה והאגדה, ספר הזוהר הקדוש, כל ספרי הפוסקים הגדולים, כל כתבי האריז"ל, וכל ספריהם הנדפסים של אדמו"רי חב"ד.     

 

אולם הרבי הצטיין לא רק בכישורים גאוניים, תפיסה מהירה וזיכרון פנומינלי, אלא בעיקר בעמל וביגיעת בשר פשוטה כמשמעה, התאמצות שיא בכל הכוחות, בכל החושים וניצול מוחלט של הזמן להשי"ת, תורתו ועבודתו. בגיל צעיר יחסית הספיק לעבור על כל הש"ס והראשונים, והעיד עליו הגה"צ רבי יעקב לנדא זצ"ל, כי בגיל י"ז אי אפשר היה לתפסו בתוספות בש"ס. גם בתורת הנסתר הפליא ידיעותיו. ועוד בצעירותו התכתב עם כל גדולי הדור.

 

בשנת ה’תש”ב ייסד הרבי הריי"צ את הוצאת הספרים קה"ת ומינה את הרבי לתפקיד "יושב ראש ועד הפועל". כעבור שנה ייסד הרבי הריי"צ את "ספריית אוצר החסידים ליובאוויטש"  ומינה את הרבי לעורך ראשי.

 

באותם ימים החל הרבי לערוך, להכין לדפוס ולפרסם ספרים, חוברות וחיבורים במספר עצום בנוסף על חיבוריו האישיים בצורה מוצלחת ביותר במטרה ללמד דעת את העם.

 

בשנת ה’תש”ד החל להופיע בטאון קובץ ליובאוויטש. ובחוברת השניה של הבטאון התחיל המדור "תשובות וביאורים" בעריכת הרבי מה"מ – רבנים גדולי תורה, יודעי ספר וגם סתם "עמך" שלחו לרבי את שאלותיהם וקיבלו תשובות בבהירות מדהימה ובבקיאות מפליאה, שעוררו התפעלות עצומה וגילו טפח מגדלותו התורנית בכל חלקי התורה.

 

ואכן הרבי גאון אמיתי, איש אשכולות, עוסק בתורה כדוד אביו, בקי וחריף בכל חלקי התורה – נגלה ונסתר: תנ"ך, תלמוד בבלי וירושלמי עם כל מפרשיהם, הרמב"ם, פלפול, הלכה ומנהג, זוהר, קבלה, חסידות, רש"י על התורה וכו' וכו' מומחה בעניני אמונה ומדע, חקירה ותכונה, ובעניני הלכה הקשורים במדע ועוד ועוד בקי בנוסח התפילה. דקדוק ומסורת המקרא. מנין המצוות ועוד. 

 

כל חלקי הפרד"ס מאוחדים אצלו בצורה פשוטה וגאונית.

 

הרבי מה”מ שיל”ו העניק לנו ספרייה עצומה בכל חלקי התורה, אשר קצרה היריעה מלהכיל: ספרי התוועדויות, שערי הלכה ומנהג, שערי אמונה, שערי גאולה, שערי המועדים, אגרות קודש, שיחות קודש, ליקוטי שיחות, מאמרים ועוד ועוד שפע תורני המאחד, כאמור, את כל חלקי התורה שאין לו אח ורע.

 

הרבי פיתח את עומק החסידות – פנימיות התורה וצפונותיה ובספריו המרובים החל להטעים אותנו מתורתו של משיח. והכל לשם שמים – כשיראתו ואמונתו קודמים לחכמתו העצומה…

 

אכן

תורה שאדם למד בעולם הזה הבל היא לפני תורתו של משיח

(קוהלת רבה, פי"א, ח').

 

וכך על ידי תורתו של משיח נשלמת הכוונה העליונה להיות לו ית' דירה בתחתונים. וכגואל ראשון שבעצם נשמתו מאוחד עם התורה, ככתוב: זכרו תורת משה עבדי, כך גם מלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד וחוזרין כל המשפטים ככל מצוותה האמורה בתורה תורת משה. לכן מתלבשת נשמת משה הוא גואל ראשון במלך המשיח הוא גואל אחרון, כדי לממש את תורת ה' בעולם בשלמות, בעילוי רב באין ערוך למה שהיה במתן תורה, אף שהוא בא מכח מתן תורה בסיני, שאז התחיל גילוי עצמותו של ה' בעולם שהוא כעין ודוגמת הגילוי של העתיד. ועם גילוי תורתו של משיח מתגלה עצמות האלוקות בעולם.

 

והריחו ביראת ה'

יראת השמים של הרבי מה”מ שיל”ו ועבודת ה' שלו, ובעיקר אהבת ישראל שלו יכולה לשמש דוגמא לכל יהודי מקטן ועד גדול.

 

אך יש במשיח עניין מיוחד מאוד שהוא מורח ודאין, כלומר: מריח ודן, שדן על פי חוש הריח. מה שאין ביכולתו וברשותו של דיין אחר לעשות. וזוהי מעלתו היתרה והמיוחדת של המשיח אף על משה רבינו. כי המשיח ניחן בתכונות על טבעיות.

 

ואכן יש סיפורים רבים לאין ספור על יכולתו של הרבי "להריח" אנשים מקרוב ומרחוק, ולהדריכם ולהנחותם אף כשלא סיפרו את בעיתם, מצוקתם או ענין אחר שלהם.   

 

וברוח שפתיו ימית רשע

הרבי מה"מ שיל"ו המית ברוח שפתיו כמה רשעים. אחד מהם סטאלין. ומעשה המתתו של סטאלין קשור במשפט הרופאים וכך היה:

 

בכ"ו טבת ה’תשי”ג (1953), הודיעה סוכנות הידיעות של ממשלת סטאלין על היחשפותה, כביכול, של "רשת טרוריסטית" של רופאים מהארגון הבינלאומי – "ג'וינט", שרצחו שני קצינים וביקשו להתנקש בעוד מנהיגים ואנשי צבא… הרופאים, שהואשמו בעלילת שוא זו, נעצרו לחקירה וכך החל מה שנקרא "משפט הרופאים", שבעקבותיו גברה ההסתה נגד היהודים, שנרדפו והושפלו, פוטרו ממשרותיהם וסבלו קשות. הכל ציפו ל"משפט ראווה" שירשיע את הרופאים ושתוצאתו תהיה פוגרום. הענין הטיל את אימתו על כל היהודים ברוסיה, עד שפחדו לצאת מפתח בתיהם.

ימים מספר קודם שהתחיל "משפט הרופאים" היתה התרגשות רבה בחצר הרבי מה"מ שיל"ו. הרבי שלא כדרכו, הוציא לאור "מאמר חסידות" ביום חול, שתוכנו: יכולתם של ישראל להתגבר על קשיי הגלות, כי מפי עליון לא תצאנה הרעות…

 

בפורים ה’תשי”ג אמר הרבי מאמר חסידות ושיחות קודש שנמשכו שעות ארוכות, ושמחת הפורים בבית מדרשו של הרבי התערבה בדאגה הנוראה ליהודים בברית המועצות. אחד החסידים ביקש מהרבי ברכה להצלת יהודי רוסיה. לפתע הרצינו פניו של הרבי והוא התחיל לספר: כאשר הפילו את הצאר הרוסי והחליטו לעשות בחירות. הרבי (הרש"ב) נתן הוראה לחסידיו להשתתף בבחירות. אחד החסידים פשוט ותמים שהלך לקיים את הוראת הרבי ולהשתתף בבחירות, פגש שם את חבריו החסידים שהדריכו אותו מה לעשות…   

 

לאחר הבחירות התפשטה השמועה שהקיסר נפל, הקהל שהיה במקום צעק בהתרגשות: הורה! הורה! שמשמעותו ברוסית: הידד! הידד! החסיד התמים שלא הבין את כוונתם בדיוק, צעק לתומו: הוא רע! הוא רע! הוא רע!

 

החסידים בבית מדרשו של הרבי, שחרדו לשלום הרופאים, ולגורל שאר אחיהם היהודים ברוסיה הבינו את כוונת הרבי והחלו לצעוק: הוא רע! הוא רע! הוא רע!

    

לאחר שעה קלה אמר הרבי עוד מאמר חסידות (דא"ח): על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, אף שאין דרכו של הרבי לומר שני מאמרים באותה התוועדות.

 

לאחר מכן נודע, שבאותו זמן שהתוועדו החסידים אצל הרבי וצעקו אצל הרבי: הוא רע! הוא רע! הוא רע! מת סטאלין. הרופאים שוחררו וכל היהודים ברוסיה נשמו לרווחה.

ושוב הוציא הרבי לאור "מאמר חסידות" ביום חול – ח"י אדר ה’תשי”ג, ימים מספר אחר כך. ובו דיבר על ייחודו של עם ישראל מול הגויים ועל הכח המיוחד של הצדיקים לעשות נפלאות בכח התורה.

 

בראש השנה ה’תשמ”ג אמר הרבי, שהאדמו"ר ה"צמח צדק" עושה סדרים בפטרבורג. לאחר זמן קצר מת ברז'נייב מנהיג הרוסים. ובראש השנה ה’תשד”מ אמר הרבי את אותם הדברים ואז מת מנהיגם – יורי אנדרופוב, ותוך זמן קצר התפוררה ברית המועצות ומשטר הרצח הקומוניסטי קרס וראוי לציין שהסכם הפירוק של רוסיה התקיים באלמא אטה, העיר בה טמון ר' לויק נ"ע אבי הרבי

 

הרבי מה”מ שיל”ו חי מעל הטבע

הרבי מה”מ שיל”ו חי חיי צניעות ומתקיים ממשכורת, ממעט מאוד באכילה ובשינה. עושה ימים כלילות בהפצת המעיינות ובעזרה לכל אחד ואחד. עומד בקשר עם כל יהודי בכל פינה בעולם ומטפל באופן אישי במאות מכתבים שקיבל. נפגש פגישות ליליות ביחידות עם אנשים שבאו לקבל ברכתו ועצתו. נהג לקבל אלפי מבקרים ביום ראשון, ואז היה עומד שעות ארוכות, שומע, מייעץ, מעודד ומברך. לא יצא לשום חופשה ולשום ביקורים ומסעות. דחה את הזמנת קרטר לבקר בבית הלבן ביום הולדתו, ואמר שאינו יוצא למסעות. והעיר שיום הולדת לא נועד לטקסים ולחגיגות אלא לחשבון נפש והתבוננות.

 

הרבי פקד בקביעות את הציון של חותנו. עומד על רגליו בציון שעות רבות מאוד כמה פעמים בשבוע ומתפלל למען רבבות יהודים בכל העולם.

 

הרבי מה”מ שיל”ו נהג להשמיע את דברי תורתו והגותו בהתכנסויות שבהן נכחו אלפים. התוועדויות אלה נמשכו לעתים 7-8 שעות בהפסקות קלות. ובהן שומעים מפיו מעיין נובע של תורה ומחשבה כשהוא מצטט מכל מרחבי הספרות התורנית, מבלי שיהיו לפניו אפילו ראשי פרקים.

 

הרבי שולט בשמונה שפות, ובקי בכל נושא – פוליטיקה, מדע וכיו"ב.

 

המידע שעמד לרשותו של  הרבי מה”מ שיל”ו – מדהים. הוא יודע מה שקורה בשירות הביון האמריקאי, הוא יודע מה שקורה במודיעין של ישראל, הוא מכיר כל רחוב וכל סימטא ברוסיה או באירופה, בדרום אמריקה או באוסטרליה או בכל פינה נידחת בעולם

 

פרופ' ברנובר סיפר שפעם הביא לפני הרבי מה”מ שיל”ו תכנית להפקת חשמל. והרבי מה”מ שיל”ו אמר לו ששני מספרים אינם תואמים זה את זה. פרופ' ברנובר ישב עם כל הצוות שלו שמונה חדשים עד שלבסוף מצאו את השגיאה שהרבי מה”מ שיל”ו גילה ברגע.

 

 

הרבי שקשור לצאן מרעיתו

הרבי מה”מ שיל”ו מכיר הכרות אישית את רבבות חסידיו. וכל אחד מהם יכול לספר על אותות ומופתים שקרו לו בזכות התקשרותו לרבי או בגלל ברכותיו. ולא רק חסידיו הקרובים אליו, אלא יהודים מכל מקום בעולם, שכותבים לרבי, מספרים על נסים ונפלאות בזכות פניה לרבי. כמות הסיפורים היא פשוט מדהימה. בכל התוועדות של חסידי חב"ד שומעים את הסיפורים ממקור ראשון, מבעלי הנסים עצמם…

הרבי מה”מ שיל”ו אוהב כל יהודי באשר הוא, ואהבת ישראל שלו אינה יודעת גבולות ואותה העניק אף ליהודי הפשוט ביותר והרחוק ביותר. ועל כן כלל חסידיו ושליחיו נתונים במסירות נפש מיוחדת לענייני יהודים ויהדות. כאמור, לפעילות שלו למען עם ישראל מבחינה גשמית ומבחינה רוחנית אין אח ורע.

 

לרבי חיבה מיוחדת לילדים, ושוחח אתם רבות בכינוסי ילדים.

 

הרבי מה”מ שיל”ו מעודד פעילות נשים ומקדיש להן תשומת לב אישית. הוא ממריץ אותן ליטול חלק פעיל בעשיה ציבורית. יזם הקמת ארגון של נשי חב"ד וראה באשה את עמוד השדרה של הבית היהודי. כמו כן, הרצה לפני נשים בכינוסים שכינסו פעמים בשנה.

 

כשהרבי שליט”א בחברת יהודים, הוא אינו מתעייף. פעם לאחר שעמד שעות ארוכות על רגליו, שאלה אותו אשה קשישה שלא יכלה לכבוש את התפעלותה: איך אינך מתעייף? הרבי מה”מ שיל”ו חייך והשיב: הרי כל יהודי הוא כמו יהלום, וכשסופרים יהלומים לא מתעייפים.

 

הרבי שליט”א החדיר גם בנו את אהבת ישראל ואחדות ישראל ולימד אותנו לאהוב כל יהודי כאילו הוא בן יחיד. ופיתח בנו את הגאווה היהודית ואת זקיפת הקומה.

 

הרבי מכין את העולם למשיח

בעלותו על כס הנשיאות בשנת ה’תשי”א אמר הרבי מה"מ שיל"ו, שתפקידנו דור השביעי (כל השביעין חביבין) להוריד את השכינה לעולם ולהכין את העולם לקראת המשיח. באותו זמן מנתה חסידות חב"ד קומץ אנשים, ומאז הצליח הרבי להפיץ את תורת החסידות בכל העולם באלפי בתי חב"ד בכל פינה בעולם. ובכך התקיים מה שאמר המשיח לבעש"ט, שמשיח יבוא כשיפוצו מעיינות החסידות חוצה. ואכן נפוצו המעיינות חוצה עד לחוצה שאין חוצה הימנו.

 

 

הרבי נלחם מלחמות ה' ומנצח

מלך המשיח נלחם מלחמות ה' עוד בזמן הגלות, ועוד קודם התגלותו. הרבי הבטיח את שחרור היהודים מרוסיה בשיחתו הידועה מו' תשרי ה’תשכ”ז. בנבאו שרוסיה תתפרק, ויהודים יצאו ממנה בהמונים, וזה יהיה מפעולותיו של משיח. ואכן הרבי מה”מ שיל”ו פעל פעילות מבורכת ועקשנית ברוסיה הסובייטית במשך ארבעים שנה – פעולה שנעשתה בסיכון רב בתנאים אל אנושיים ובגבורה עילאית. עד לניצחון של התפרקות ברית המועצות, נפילת הקומוניזם, ויציאה של יהודים מרוסיה בהמונים.

 

לקראת שנת ה’תש”נ הבטיח הרבי נסים גלויים בקרב האומות, ואכן התבטל שעבוד מלכויות ברוסיה, במדינות הגוש המזרחי ובארצות ערב.

 

הרבי נלחם את מלחמת ששת הימים על ידי "מבצע תפילין", ואת מלחמת יום הכיפורים על ידי מבצע "מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז" וכו'

 

הרבי נלחם על שלימות העם, שאלת "מיהו יהודי?" ועל שלימות הארץ.

 

מאז מלחמת ששת הימים התריע הרבי והזהיר רבות משיחות על מסירת שטחים מא"י לערבים תמורת פיסת נייר "המבטיחה" שלום. ואמר שצריך רק להבהיר לגויים שארץ ישראל שייכת לעם ישראל על פי התורה. וכל דיבור בנימה אחרת מביא את הערבים לידי השתוללות דוגמת האינתיפדה והפיגועים, וניבא שהסכמי "קמפ דיויד" יובילו למסירת שטחים נרחבים לערבים כולל נתינת נשק. דברים אלה פורסמו בזמנו בעיתונים. והיום אנו רואים שהדבר קם והיה.

 

בית המחוקקים האמריקאי קבע את יום ההולדת של הרבי מה”מ שיל”ו ליום חינוך לאומי וללימוד שבע מצוות בני נוח. הרבי מה”מ שיל”ו פועל על אומות העולם ושולט עליהם.              

 

וקם שבט מישראל – הרבי מה"מ שיל"ו התחיל פעולותיו במשך כארבעים שנה בדרך הטבע. אך המלך חפץ בגאולה האמיתית והשלימה של כל יהודי ויהודי – שלא ידח ממנו נידח. על כן משליך המלך את חייו הגלויים מנגד למען נצחון המלחמה בחסד וברחמים. ובדרך זו וכן בדרך הפצת היהדות והפצת המעיינות על ידי שלוחיו בכל העולם נפעל ה"זכו" והגאולה תהיה באופן של דרך כוכב מיעקב, וארו עם ענני שמיא. דהיינו, התגלות שלמעלה מדרך הטבע, כשפתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים. ולנו לא נותר אלא להיות מוכנים לקבל פני משיח צדקנו. 

 

הרבי – נביא הדור – נביא הגאולה

הרבי מה”מ שיל”ו מעיד על עצמו שהוא נביא. ואכן הרמב"ם אמר שהנבואה עתידה לחזור בשנת ד'תתקע"ו (אגרת תימן, ג'). ואכן כל דברי הרבי מה”מ שיל”ו התקיימו במלואם.

 

שניבא את הנצחון במלחמת ששת הימים.

 

שהסביר של"קו בר לב" אין שום ערך, וזה לא ימנע את המצרים מלצלוח את התעלה – ובמלחמת יום הכיפורים ראינו שהרבי מה”מ שיל”ו צדק.

 

שניבא שהמשטר הקומוניסטי יפול, ושיהודים יצאו מרוסיה בהמונים בסיוע ממשלתם, ושזה יהיה מפעולותיו של המשיח (ו' תשרי ה’תשכ”ז).

 

בשנת ה’תשמ”ז קרא הרבי מה”מ שיל”ו להיערך לקראת הגל הגדול של עליה מרוסיה. לבנות דירות ולהכין מקומות תעסוקה.

 

הרבי הודיע לרב לאו לפני קהל רב שיהיה רב ראשי בישראל עשרים שנה מראש.

 

הרבי שניבא שמלחמת המפרץ תביא תשועה לישראל – הגיע זמן גאולתכם!… ביקש שלא להוציא את מסכות הגז מן המחסנים, מפני שלא תהיה מלחמת גזים, ואמר שארץ ישראל היא המקום הבטוח ביותר.

 

הרבי שניבא עוד אלפי נבואות ליחידים ולציבור שכולן התקיימו במלואן.

 

ועוד ועיקר, הרבי מה”מ שיל”ו ניבא שהגאולה קרובה לבוא ואמר שיש להתכונן לקראת ביאת המשיח. הוא הכין אותנו לקראת ביאת המשיח. ואומר הרבי:

ישנם התמהים: הייתכן שמדברים "ווילדע זאכן" דברים פראיים?! המענה לזה בשתיים. א) מכיוון שנמצאים ב"זמן פראי", כאשר "החושך יכסה ארץ וערפל לאומים", אזי צריכים לדבר "ווילדע זאכן", ולא עוד אלא שדבר זה הוא מי"ג עיקרים: "כל מי שאינו מאמין בו או שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו"! אחרי כל זה מה הפלא והתמיהה שדיבורים אלו הם בבחינת "דברים פראיים"? (שיחת הרבי, ש"פ האזינו ה’תשמ”ו). 

 

ועינינו רואות שאף שהדברים נראים "פראיים", מדברים על משיח יותר מתמיד, שרים: משיח משיח, לומדים ענייני גאולה ומשיח. ואמר האדמו"ר השישי של חב"ד, כ"ק הרבי הריי"ץ, שעצם הדיבור על משיח מקרב אותו.

 

צריך רק לפקוח את העיניים ולראות את הגאולה. ועוד יותר מזה צריך ללמוד ענייני גאולה ומשיח ואז חיים עם המשיח. והחלום הופך למציאות.

 

וכמו כל דבר שאמר הרבי – מלך המשיח – נביא הדור – שהתקיים כך מתקיימים דבריו לגבי משיח וגאולה.

 

וזכינו שאמנם נפל הקומוניזם בשנת ה’תש”נ וקם משטר שהכריז לצדק ויושר ושלום, ובשנת ה’תשנ”ב היתה פגישה באו"ם, שבה נפגשו מנהיגי רוסיה וארה"ב והכריזו על תקופה חדשה ביחסי מדינות העולם, שיהיה שלום ואחדות ביניהן והחליטו לעשות צמצום בכלי נשק ולהוסיף בעניינים הנצרכים לקיום כלכלת המדינה והעולם כולו. התחלת

"וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות",

רוסיה פתחה את שעריה ליהודים,

"קהל גדול ישובו הנה"

 

כבר עשו תשובה וכו' וכו'…

ומאחר שכבר עשו תשובה, אין הדבר תלוי אלא במשיח עצמו, שיבוא בפועל ויגאלנו.

ומה שנותר לנו הוא,

לקבל פני משיח צדקנו.

 

הרבי מעודד את שירת "יחי אדוננו"

הרבי מה”מ שיל”ו עודד בכל גופו הק', באופן רשמי, בגלוי לעין כל במשך למעלה משנה, וברוב שירה וזמרה את ההכרזה הנצחית והעיקרית לעולם ועד:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

יש עדות בווידאו שהרבי מעודד את שירת "יחי אדוננו", כשהוא מהלך בתוך קהל חסידיו ומרים את ידו הקדושה לעידוד השירה וההכרזה, מט"ו באייר ה’תנש”א, דבר שחזר על עצמו פעמים מספר באותה תקופה. ובי' שבט ה’תשנ”ג עודד הרבי הכרזה זו לעיני עשרות מיליוני צופים ברשתות טלוויזיה רבות.

תנועת צדיק ומכל שכן ראיה או שמיעת קול

צריך לפעול שלא יישכח לעד

(היום יום, י"ד טבת)

 

 

הרבי מתאים לזהותו של המשיח על פי המקורות

הרבי מתאים לזהותו של משיח על פי המקורות (ראה לעיל פרק ד): הרבי מבית דוד, הוגה בתורה, צדיק – יסוד עולם, נביא הדור האחרון – נביא הגאולה.

 

הרבי מודיע לנו שהוא המשיח עוד בזמן הגלות. הוא חי ברומי של היום – העיר החשובה ביותר של מלכות אדום. הוא בעל מידות טובות: עניו ורחמן וכו' וכו' בעל חכמה, בינה ודעת. גיבור – בעל עצמה אדירה גופנית ורוחנית. בעל אמונה ואיש צדק. ירא ה' ואוהב ה', בעל עצה, בעל רוח הקודש, נביא גדול. בעל חוש ריח מיוחד – והריחו ביראת ה'. אוהב כל יהודי, וכל יהודי קשור אליו. בעל יסורים – אכן חליינו הוא נשא ובחבורתו נרפא לנו. חי מעל הטבע. משפיע על כל עם ישראל תורה ומצוות ומתקן את כל העולם על ידי הפצת שבע מצוות בני נח. והעיקר, משפיע ברכה אינסופית לכולם, ברכת הגאולה האמיתית והשלימה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!


"כחתן יכהן פאר"

מלמד שמלביש הקב"ה לאפרים לבוש שזיוו הולך מסוף העולם ועד סופו וישראל משתמשין לאורו ואומרים:

אשרי שעה שבה נברא,

אשרי הבטן שממנו יצא,

אשרי הדור שעיניו רואות אותו,

אשרי עין שחכתה לו,

שמפתח שפתיו – ברכה ושלום,

ושיחתו – נחת רוח,

והרהור לבו – בטח ושאנן;

אשרי עין שזכתה בו,

שמלל לשונו סליחה ומחילה לישראל,

תפלתו ריח ניחוח,

תחינתו טהרה וקדושה.

אשרי אבותיו, שיזכו לטוב העולם הגנוזים לנצח!

 (פסיקתא רבתי, פרק ל"ז, פסקה ז')

פרסום תגובה חדשה

test email