הרבי-מלך-המשיח

הרב מרדכי רוטנשטיין מסביר שהרבי מלך המשיח חי וקיים ב770.

כל מה שקורה בעולם זו הכל עבודתו של נשיא דורנו משיח צדקנו המתקן את העולם במלכות ש-ד-י.

עוצמתו של הרבי אין לה אח ורע, ומעוצמה זו מקבלים כל החסידים כוחות לעשות פעולות גדולות בכל העולם. והראיה שהרבי חולל שינויים גדולים בעולם הן ברוחניות והן בגשמיות.

הרב גלוכובסקי בסיפור מופת על הרבי באגרות הקודש. גם היום אפשר לחיות עם הרבי מלך המשיח.

לרגל יום הולדתו ה-110 של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שיל"ו הופק סרטון וידיאו על הבית שהפך במהלך השנים להרבה יותר מסמל הבית שמשמש כמרכז חב"ד העולמי על כל פעולותיה של תנועת חב"ד.

דורנו דור אחרון לגלות וראשון לגאולה. מלך המשיח מוכן לבוא צריך רק להוסיף עוד איזה מעשה חסד. צריך לפרסם בעיתונים שמשיח עומד לבוא.

דרושים עשרה עקשנים שיעשו הכל כדי להביא את הגאולה, ובכל אופן הרבי פונה לכולנו ואומר: עשו כל אשר ביכולתכם!!!

יונתן שינפלד שר "אוי רבה", שיר המבטא את הגעגועים לרבי מלך המשיח שיבוא ויגאלנו מיד ממש.

דרכים נפלאות להתקשרות הרבי עם חסידיו. בסיפור זה הבין הרב פינחס טייץ בדרך מיוחדת מהו קשר בין רבי לחסידים. הוא הבין שלרבי יש דרכים רבות למסור מסרים לחסידיו – פעמים דרך כתיבה, פעמים דרך ראיה, פעמים דרך תנועה, ולפעמים אפילו בקנעטשים!!! הקשר של הרבי לחסידיו לא נפסק אף פעם. גם היום יש לנו קשר עם הרבי באגרות קודש. הרבי חי וקיים ואיננו עושים שום צעד בלי התייעצות עם הרבי.

על המלך המשיח שיוצא מחוטר ישי אומר הנביא ישעי', שנחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת ה', וישפוט משפט צדק, עד שיוכל להכות ארץ בשבט פיו, ולהמית רשע ברוח שפתיו. ואכן הרבי מליובאוויטש מלך המשיח מזרע דוד המית ברוח שפתיו כמה רשעים, אחד מהם סטלין. בסיפור שלפניכם תוכלו לראות עד היכן מגיע כוחו של המלך המשיח.

הרבי מתגלה בכל התוקף ומעיד על עצמו שהוא מלך המשיח, כשאומר שנשיא הדור הוא המשיח שבדור, ששמו מנחם. הוא אומר שמלך המשיח הוא הוגה בתורה כדוד אביו, ונלחם מלחמות ה' ומנצח ונכנס לבית הכנסת בו הוא נמצא.

אדמו"ר הזקן רק יוצא ממאסרו ומיד מתחילה פעולת "יפוצו מעיינותיך חוצה" בהבנה והשגה. מתחילה ההכנה לביאת המשיח, התלויה בלימוד זה. כמענה המשיח לבעל שם טוב: אימתי יבוא מר? "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה"!…

הרבי שנראה בסרטון מתענג מתהלוכת ל"ג בעומר תשכ"ז. בהוראת הרבי ילדים בכל העולם צועדים בכל ל"ג בעומר ומפיצים תורה ומצוות. זוהי הפגנה של גאוה יהודית ברחובה של עיר. וכמלך כפשוטו תקנתו שרירה וקיימת ולא עוד אלא שהולכת וגוברת וכובשת את העולם.