כל-השביעין-חביבין

רק ביום השמיני למילואים, ראש חודש ניסן, יום הקמת המשכן, עם ישראל זוכה לראות את כבוד ה' עין בעין – "וירא כבוד ה' אל כל העם, ותצא אש מלפני ה'…", עם ישראל מגיע לדרגה גבוהה שאין גבוהה ממנה, עד שערבה שמחתם ושבחו לה' – "וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם". מהי מעלתו של השמיני על השביעי?

רש"י בפרשתנו פרשת חוקת אומר ש"משה הוא ישראל וישראל הם משה, לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל!" מכאן שמשה וישראל הם היינו הך.

בסרטון זה רומז המלך ברורות על היותו מלך המשיח, גם בשיחתו הידועה על הכרזת "יחי המלך", גם במאמרו הראשון "באתי לגני" שאומר, שתפקידנו כדור השביעי להוריד את השכינה לעולם, וגם מתוך שיחות ברורות עם הקהל שמגיע אליו.