צבאות-השם

יש לנו הוראה ברורה ממרדכי, הוראה לכל הדורות, ולכל בני ישראל בעת צרה ח״ו: צריכים גם היום לאסוף עכ״פ עשרים ושנים אלף תינוקות של בית רבן בעולם, ילדים וגם ילדות, וללמוד עימם הלכות פסוקות מן התורה, כפי שעשה מרדכי בימים ההם, ובזה בעזהי״ת יתבטלו כל הגזירות וכל הצרות מישראל בכל העולם כולו, בעקבתא דמשיחא, ויבוא משיח צדקינו והגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

ישנם רבנים, אדמורי״ם, מלמדים, מחנכים, יראי שמים, עסקנים ציבוריים וכו׳, וכולם עסוקים בתורה ומצוותיה ואינם הולכים בטל חלילה, אבל אינם פועלים ביחס למצב זה אשר מאות אלפי ילדי ישראל ״המסולאים מפז״, וכמאה אלף בניו-יורק עצמה, מסתובבים, רח״ל, ללא שום חינוך יהודי! ולכן יש להמשיך ולטעון ללא הרף: ״היתכן?! כיצד זה מתעסקים בכל שאר הדברים ואילו דבר עיקרי כזה משאירים בצד?!״.

תכלית ומטרת עבודת ישראל לפעול את "באתי לגני" לגנוני למקום שהיה עיקר שכינה בתחילה, היינו, לעולם הזה דוקא. ואכן המשכן לה' ית' הוא בדברים גשמיים דוקא, שעל ידם משלימים את תכלית הבריאה, כי נתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים. תפקידנו להחזיר לעולם הזה את עיקר השכינה, את מדרגת אור ה"סובב כל עלמין" המאיר בכל העולמות בשוה, ולמעלה מזה, גילוי עצמות ומהות ה' ית' ממש.

לכבוד קעמפ "גן ישראל – חיילי הרבי" שרים אבי פיאמנטה, מענדי ג'רופי ועוד זמרים את השיר: "חיילי הרבי – לעולם לא נפרדים".

מקהלת הילדים שרה לכבוד שלושים שנה לצבאות השם שירי געגועים למלך המשיח. דוקא הילדים יכולים לפעול ביאת משיח.

הרב גרייזמאן בסיפור נס ממבצע 'אות בספר תורה' וכתב "צבאות השם" ביום פעילות במשרד מסביר את תהליך הרישום עד הדפסת התעודה.

התוועדות חסידית לילדים – על משמעות "משחק המחבואים" בעולם על פי המשל של האב המתחבא מבנו רק כדי שהבן יחפש אותו. ואכן ההסתר הוא בשביל הגילוי.

ילדי צבאות ה' בקעמפ אורו של משיח שרים את ההמנון של הקעמפ, שתוכנו סיום הגלות והפעולות האחרונות המכינות את העולם לגאולה ולגילוי המשיח ההופך את העולם לעולם שכולו טוב.

הרבי מליובאוויטש בחר "שנים עשר פסוקים" מן החומש, התלמוד ,המדרש וספר התניא, פסוקים המבטאים רעיונות עיקריים וחשובים ביהדות, ועודד את הילדים לחזור עליהם ולשנן אותם בעל פה כדי שהרושם של תוכנם יישאר במחשבתם, והתורה תלך אתם לכל מקום בו הם נמצאים, וכך ייווצר אצלם קשר עמוק לתורה ולאמונת ישראל ויעזור להם להיות יהודים טובים יותר. הרבי עודד את הילדים ללמד גם ילדים אחרים פסוקים אלה, פסוקים שגם למבוגרים טוב לחזור ולשנן, כי הם מזרזים את הגאולה.

הרבי הורה להקהיל קהילות של ילדים ולומר אתם שנים עשר פסוקים שהם יסוד ועיקר באמונה היהודית. וברוך ה' עניין זה הולך ומתפשט, ויותר ויותר ילדים מדקלמים פסוקים אלה. בסרטון שלפניכם ילדי כיתות א' וב' בתל אביב שרים את הפסוקים בהתלהבות.

החינוך לחסידות מתחיל בילדות. הילדים חיילים בצבא ה'. וכצבאות ה' הם שותפים פעילים בהכנת העולם לגאולה. הם לומדים תורה ומקיימים מצוות כמו מבוגרים. אומרים פסוקים, נותנים צדקה, מכבדים אב ואם. אלה ילדי הגאולה ממש.