הלכות שבת

מאת:
הרב דב טברדוביץ

תוכן:

הספר ״הלכתא כרב״, העוסק בעיקר בהלכות שבת, מיוסד על דברי אדמו״ר הזקן בעל התניא והשו״ע, המכונה בשם רב ושו״ע שלו מכונה שו״ע הרב.וחיבה יתרה נודעת לו מכ״ק הרבי מליובאוויטש בריבוי פעמים, וזה לשון קדשו באגרות קודש (איגרת ו׳פד):״ועוד זאת – ועיקר הוא אצלי אשר בכל מקום הנה אנא באתרי דרב אנא הוא אאזמו״ר רבנו הזקן בעל התניא והשו״ע ונהוג דוקא כרב כו׳״. 

 • דיני בישול במאכלים בשבת ובמה שאינו מאכל (דבר יבש)
 • בישול במשקין בשבת
 • דיני הכנות לשבת
 • דיני הכנת קפה ותה בשבת
 • דיני חולה שאין בו סכנה
 • דיני חולה שיש בו סכנה והלכות פיקוח נפש בשבת
 • דיני קורע בשבת
 • דיני שהייה והטמנה השכיחים בערב שבת ובשבת
 • דינים השייכים לערב שבת וסמוך לשבת
 • הלכות בורר השכיחות
 • הלכות הבדלה
 • הלכות הדלקת נרות שבת
 • הלכות מוקצה א. כללים בהלכות מוקצה
 • הלכות מוקצה ב. דיני כלי שמלאכתו לאיסור
 • הלכות מוקצה ג - דיני כלי שמלאכתו להיתר
 • הלכות מוקצה ד - דיני אוכלים, משקים וספרים בשבת
 • הלכות מוקצה ה - שאין עליו תורת כלי ושאר מיני מוקצה גמור
 • הלכות מוקצה ו - דיני בסיס לדבר האסור
 • הלכות מוקצה ז - בבעלי־חיים ובמחובר לקרקע
 • הלכות מוקצה ח - גבי נכרי
 • הלכות מוקצה ט - באוכלין
 • הלכות מוקצה י - בכלים
 • הלכות סחיטה השכיחות
 • הלכות קידוש שבת
 • הלכות רחיצה בשבת
 • סדר מוצאי שבת וקידוש לבנה
 • עבר ובישל בשבת
 • שימוש במגבונים לחים לניקוי תינוק בשבת