מושגים-ביהדות

הגילוי והפרסום של מעלת יום הולדת התחיל אצל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, ובמיוחד אצל הרבי שליט"א מלך המשיח בדור השביעי. עד שעשה "שטורעם" גדול בזה, באופן של "מבצע יום הולדת" אחרי כ"ב שבט תשמ"ח.

סוד האותיות במגן דוד – כפי שרואים בסרטון אפשר למצוא את כל אותיות האל"ף בי"ת מסתתרות במגן דוד.

יום הולדת הוא יום של שמחה על פי תורה, לפי שמזלו של האדם גובר ביום זה. מה משמעות הדברים? ומה על בעל יום ההולדת לעשות?

הרבי מדבר על חשיבות יום הולדת בו מזלו של האדם גובר, והוא מבורך! ביום זה יש לבעל יום ההולדת יכולת לברך ולקבל החלטות טובות ומשמים יתנו לו כוחות עמוד בהחלטותיו.

תורתנו מצווה על שמיטת כספים, משמע, איסור גביית חובות לאחר שנת שמיטה, ומזהירה מהימנעות מהלוואה מחשש שמיטת הכספים. הילל תיקן את הפרוזבול לבטל חשש זה.

לפניכם ראשי תיבות שכיחים בעברית. המציינים מושגים מיוחדים, מתוך הספר "מושגים" ביהדות של הרב שלום דב וולפא (ונמצא באתר).

לפניכם מושגים שונים ביהדות שלא הוכנסו לקטריות ה"מושגים ביהדות" (ראה בתפריט "ספרים" באתר – "מושגים ביהדות") מתוך הספר של הרב שלום דב וולפא.

הספר ששמו המקורי הוא "כי הם חיינו" נותן לנו בקיצור הסבר ל"מושגים ביהדות", רק טעימה על קצה המזלג, מתוך כוונה לעורר את הרצון והשאיפה להתעמק יותר ויותר בתורתנו הקדושה.

לפנינו תקופות בתולדות עם ישראל המראות כיצד נמסרה התורה מדור לדור, על ידי חכמי ישראל בכל הדורות.

שיעורי המידות והמשקלות שמסרו לנו חז"ל ניתנו בגדלים טבעיים. כגון: אמה, אגודל, ביצה, זית וכו', או במידות ומשקלות של זמנם. להלן מידות ושיעורי חז"ל.

החסידות שקמו לה מתנגדים בראשית דרכה הלכה והתעצמה במשך הדורות, עד שהיא כובשת את העולם. לפניכם מושגים הקשורים בעולם החסידות.

שלוש פעמים ביום אנו מתפללים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ונשמח בתיקונו. לפניכם מושגים הקשורים בבית המקדש מתוך אמונה ותקוה שבקרוב ממש נחזה בבניינו ובגאולה הקשורה בו.

המושגים במחשבת ישראל קשורים באמונה היהודית. ב"אני מאמין" של כל אחד ואחד, והם הבסיס לחיינו ולמעשינו ועבודתנו בעולם הזה.

חסד שגומלים עם הנפטר (כגון: הלוויה וקבורה). חסד זה הוא ״חסד של אמת״, כי אין לצפות מן הנפטר לתשלום או לגמול עבור החסד שעושים עמו.

איש ואשה זכו — שכינה שרויה ביניהם. לפניכם מושגים בנושא: המשפחה היהודית.

מצוות אהבת ישראל היא מצוה מן התורה, כנאמר: "ואהבת לרעך כמוך', שהרי כל ישראל הם אחים ממש מצד שרש נשמתם. לכן על כל אחד מישראל לאהוב כל יהודי כגופו.

עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו – הקדוש ברוך הוא ברא שמש וירח לא רק כדי להאיר לנו, אלא גם כדי לקבוע לפיהם את זמני השנה והלוח העברי.

ארץ ישראל – ארץ זבת חלב ודבש השייכת לעם ישראל ויש לנו מצוות רבות התלויות בה או בעבודת האדמה ותוצרתה.

התורה התירה לאכול ולשתות, לשבוע ולרוות רק ממאכלים ומשקאות כשרים. לפניכם מושגים הקשורים בענייני כשרות האכילה, שמהם ניתן ללמוד מה מותר ומה אסור לאכול.

תרי"ג המצוות מתחלקות לסוגים שונים. מהן מצוות עשה ומהן מצוות לא תעשה. מהן חייבים כל ישראל ומהן חייבים חלק מהעם, כגון כהנים או לויים בלבד, או הסנהדרין, או המלך… לפניכם הגדרות למושגים הקשורים במצוות.

ברוך ה' אשר נתן לנו תורת אמת. לפניכם מושגים הקשורים בתורה שבכתב ותורה שבעל פה כולל כל הספרות ההלכתית.

חייב אדם לברך! לפניכם הברכות לפרטיהם ומתי יש לאמרן.

דברי הצומות וזעקתם – ימי התעניות והלכותיהם. לפניכם מושגים הקשורים בצומות עם ישראל, שייהפכו בקרוב ממש לימי שמחה.

חגי ישראל ומועדיו. לפניכם מושגים ביהדות הקשורים בחגי ישראל ומועדיו.

זכור את יום השבת לקדשו (השבת, הלכותיה ומנהגיה). לפניכם מושגים הקשורים ביום השבת.

איזוהי עבודה שבלב – זו תפילה. לפניכם רשימת מושגים הקשורים בתפילות ובבית הכנסת עם הגדרותיהם.

שבח לה׳ הנאמר בתפלת ״שמונה עשרה״ בברכת ״אתה גיבור״: בחורף – משיב הרוח ומוריד הגשם, ובקיץ – מוריד הטל.

ברכת המינים — ברכה נוספת על 18 הברכות המקוריות של תפלת שמונה עשרה, אשר נתקנה ונוספה ביבנה, לאחר חורבן הבית השני.

שמונה עשרה (תפלת העמידה) – עיקרה של כל אחת מן התפלות, הנאמרת בעמידה ובלחש, ובה היו במקור: 18 ברכות בימות החול, 7 ברכות בימי שבת וחג.

קריאת שמע — אמירת 3 פרשיות מהתורה: א. ״שמע ישראל… ברוך שם… ואהבת… ובשעריך״. ב.״והיה אם שמוע…על הארץ״.ג. פרשת ציצית: ״וידבר… אני ה׳ אלקיכם אמת״.

פסוקי דזמרה — חלק מתפלת שחרית, הכולל פרקי שבח וזימרה לקדוש ברוך הוא.

ברכות השחר – ברכות שאומרים לאחר נטילת ידים בבוקר.

ותיקין — תפילה לפנות בוקר, באופן שקוראים קריאת שמע קודם זריחת השמש, ומיד עם הזריחה ״הנץ החמה״ מתחילים תפלת שמונה עשרה.

שחרית מנחה וערבית הן שלוש התפילות שמתפללים בשלושה זמנים ביום – בבוקר, אחר הצהרים ובלילה.

נטילת ידים בבוקר — לפני שיורד האדם ממטתו עליו ליטול את ידיו במים מתוך כלי לסירוגין, ימין־שמאל, ימין־שמאל, ימין־שמאל, בכדי להסיר את רוח הטומאה השורה על ידיו כשמתעורר משנתו, ולהתקדש לעבודת הבורא ככהן בבית המקדש. לפני שנטל ידיו אסור לו לדבר בדברי תורה, להתפלל, לנגוע במאכלים ובמקומות שונים בגופו, או אפילו ללכת ארבע אמות.