תניא אור אין סוף

מאת:
שולמית שמידע

תוכן:

זהו ספר חדש המבאר את כל ליקוטי אמרים. יחודו, שהוא בבחינת "מועט המחזיק את המרובה" בדרך ארוכה וקצרה, היינו, בקפיצת דרך שאינה מדלגת על חלק מהדרך אלא מקפלת את הדרך מתחתיה, שהדרך הארוכה נמצאת בתמציתיות אצל הקצרה (כפי שמסביר הרבי, כ"ו אלול תשמ"ח, שנת הקהל).
ואכן, תוכן הספר עשיר ברוב הביאורים, ההערות והדיוקים שבכל פירושי התניא הקיימים בדורנו. משולבים בו מוחין ומידות כאחת, פרקים בסדר ההשתלשלות המסייעים לקורא לטייל בשבילי הרקיע וסיפורים חסידיים.
 
הספר כתוב בשפה יפה, חום, רגש וחן חסידיים. הוא נכתב בדרך סיפורית וניתן לקוראו בקריאה רצופה. לכן, זוהי דרך ישרה וקלה יחסית ללמוד תניא, שכל כך חשוב בימינו – ימות המשיח.
 
שמו – תניא – אור אין סוף מתאים לדברי ר' לוי יצחק מברדיטשוב: "איך הצליח המחבר להכניס אלקים כה גדול בספר כה קטן?!…" ועל דרך זה בספר הנוכחי מתעוררת הפליאה: איך אפשר להכניס את אין סוף הביאורים הנרחבים שנכתבו ונאמרו עד כה על התניא בכרך אחד?!…

 • מבוא לתניא
 • מעלתו של ספר התניא
 • פרק א בליקוטי אמרים – הלואי בינוני
 • פרק ב בליקוטי אמרים – הנפש השנית
 • פרק ג בליקוטי אמרים – עשר כחות הנפש
 • פרק ד בליקוטי אמרים – לבושי הנפש
 • פרק ה בליקוטי אמרים – מעלת ידיעת התורה
 • פרק ה בליקוטי אמרים – מעלת ידיעת התורה
 • פרק ו בליקוטי אמרים – מהות הקליפה
 • פרק ז בליקוטי אמרים - השפעת קליפת נוגה
 • פרק ח בליקוטי אמרים – מירוק החטאים
 • פרק ט בליקוטי אמרים - המלחמה שבין שתי הנפשות
 • פרק י בליקוטי אמרים – כמה מדרגות בצדיקים
 • פרק יא בליקוטי אמרים - דרגות שונות ב"רשע"
 • פרק יב בליקוטי אמרים - הבינוני
 • פרק יג בליקוטי אמרים – שלש דרגות בבינוני
 • פרק יד בליקוטי אמרים – כל יהודי הוא בינוני בכח
 • פרק טו בליקוטי אמרים – מעלת הבינוני עובד אלקים
 • פרק טז בליקוטי אמרים – כללים לעבודת הבינוני
 • פרק יז בליקוטי אמרים – כי קרוב אליך הדבר מאד
 • פרק יח בליקוטי אמרים – מסירות נפש מאהבה מסותרת
 • פרק יט בליקוטי אמרים - כח האהבה המסותרת
 • פרק כ בליקוטי אמרים - אחדות ה'
 • פרק כא בליקוטי אמרים – אני ה' לא שניתי
 • פרק כב בליקוטי אמרים - נפרד מאלוקות כעובד עבודה זרה
 • פרק כג בליקוטי אמרים – התאחדות עם ה' על ידי תורה ומצוות
 • פרק כד בליקוטי אמרים – עבירה עושה פירוד
 • פרק כה בליקוטי אמרים – קרוב אליך הדבר מאד
 • פרק כו בליקוטי אמרים - השמחה בעבודת ה'
 • פרק כז בליקוטי אמרים – גם "אתכפיא" נחת רוח לבורא
 • פרק כח בליקוטי אמרים – המלחמה בשעת העבודה
 • פרק כט בליקוטי אמרים – ביטוש הטמטום
 • פרק ל בליקוטי אמרים – להיות שפל רוח
 • פרק לא בליקוטי אמרים – הדרך לשמחה אמיתית
 • פרק לב בליקוטי אמרים – אהבת ישראל
 • פרק לג בליקוטי אמרים – יחוד ה' מקור לשמחה אמיתית
 • פרק לד בליקוטי אמרים – להיות משכן לה'
 • פרק לה בליקוטי אמרים - המעלה והחשיבות של העשיה בפועל
 • פרק לו בליקוטי אמרים - תכלית הכוונה - שכינה בתחתונים
 • פרק לז בליקוטי אמרים -הגאולה האמיתית והשלימה תלויה במעשינו ועבודתנו
 • פרק לח בליקוטי אמרים – גוף ונשמה בתורה ומצוות
 • פרק לט בליקוטי אמרים - עבודת ה' לשמה
 • פרק מ בליקוטי אמרים - מעלת עבודת ה' כשהיא לשמה
 • פרק מא בליקוטי אמרים - עבודת ההתבוננות
 • פרק מב בליקוטי אמרים - יראת ה' היא אוצרו
 • פרק מג בליקוטי אמרים - יראה תתאה ויראה עילאה; אהבה רבה ואהבת עולם
 • פרק מד בליקוטי אמרים - בחינות באהבת ה'
 • פרק מה בליקוטי אמרים - לעורר רחמים רבים
 • פרק מו בליקוטי אמרים - כמים הפנים לפנים
 • פרק מז בליקוטי אמרים - יציאת מצרים ברוחניות
 • פרק מח בליקוטי אמרים - הסובב כל עלמין
 • פרק מט בליקוטי אמרים - אם ה' צמצם כל כך - כל שכן האדם צריך להניח ולעזוב כל אשר לו
 • פרק נ בליקוטי אמרים – אהבה כרשפי אש
 • פרק נא בליקוטי אמרים - היכן שורה אור אין סוף?
 • פרק נב בליקוטי אמרים - השכינה מקור לחיות העולמות
 • פרק נג בליקוטי אמרים - דרגות בהשראת השכינה
 • שער היחוד והאמונה א' - ודבריו חיים וקיימים לעד
 • שער היחוד והאמונה ב' - הבריאה המתחדשת בכל רגע מעידה על ההשגחה
 • שער היחוד והאמונה ג' - הנברא נמצא תמיד בתוך הבורא שהוא מקורו
 • שער היחוד והאמונה ד' - כי שמש ומגן ה' אלוקים
 • שער היחוד והאמונה ה' – אלמלא מדת הרחמים העולם לא יכול להתקיים
 • שער היחוד והאמונה ו - שמות ה' מתייחסים לספירות
 • שער היחוד והאמונה ז - יחודא עילאה ויחודא תתאה